Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
 
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Konkurs na asystenta sędziego A ...

Konkurs na asystenta sędziego A - 1102 - 36/09

 
Dodano: 2009-12-29 09:35:48             Zmodyfikowano: 2009-12-29 09:35:48
Rejestr zmian

 

Prezes Sądu Rejonowego                                                     załącznik Nr 1

w Nysie

Plac Kościelny 6

48 – 300 Nysa

 

A – 1102 – 36/09

Prezes Sądu Rejonowego w Nysie

zarządzeniem z dnia 28 grudnia 2009 roku

 

OGŁASZA KONKURS

 

NA 1 STANOWISKO ASYSTENTA  SĘDZIEGO 

W SĄDZIE REJONOWYM W NYSIE

w wymiarze 1 etatu

 

wolne stanowisko:                  - asystent sędziego (1),

liczba wolnych stanowisk:      -1 etat,

miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Nysie, Plac Kościelny 6, Wałowa 3/5, Rynek
36 C, 48 - 300 Nysa.

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy asystenta sędziego:

Samodzielne wykonywanie czynności administracji sądowej związane        z załatwianiem spraw oraz czynności przygotowania spraw sądowych     do rozpoznania ,  z wyłączeniem czynności zastrzeżonych na podstawie odrębnych przepisów do kompetencji przewodniczących wydziałów.

 

Do samodzielnych czynności asystenta należy :

1.    sporządzanie projektów orzeczeń;

2.    sporządzanie projektów uzasadnień orzeczeń;

3.    sporządzanie projektów zarządzeń przygotowujących sprawę             do rozpoznania na rozprawie lub posiedzeniu;

4.    przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie warunków formalnych aktu oskarżenia;

5.    kontrola sprawności, terminowości i prawidłowości wykonywania zarządzeń sędziego przez sekretariat wydziału;

6.    kierowanie wystąpień do osób i instytucji o informacje niezbędne       do rozstrzygnięcia sprawy;

7.    kontrola terminowości sporządzania opinii przez biegłych;

8.    wstępna analiza akt spraw przydzielonych do referatu sędziego;

9.    wstępna analiza zarzutów zawartych w środkach odwoławczych;

        10.  podejmowanie czynności sprawdzających w sprawach zawieszonych

               oraz przedstawianie sędziemu stanu spraw nierozpoznanych;

11.  wypełnianie kart statystycznych;

12.  gromadzenie orzecznictwa i literatury przydatnych do rozpoznawania

       spraw sądowych oraz wykonywanie innych czynności związanych

       z działalnością orzeczniczą sędziów, z którymi współpracuje,

       wynikających ze specyfiki danego wydziału sądu;

13.  sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma wpływające do danej

       sprawy, niestanowiące wniosków procesowych;

14.  podejmowanie czynności w zakresie wykonywania orzeczeń w

       sprawach karnych i w sprawach rodzinnych.

 

II. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, jakie winna spełniać osoba kandydująca na ogłaszane stanowisko:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. nie jest karana i przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 5. ukończyła 24 lata,
 6. odbyła aplikację ogólną prowadzona przez KSSiP lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną,                 adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.
 7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność organizacji pracy oraz zarządzania czasem,
 2. kreatywność,
 3. komunikatywność,
 4. zdolność analitycznego myślenia,
 5. odporność na stres,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. wysoka kultura osobista,
 8. posiadanie szerokiej wiedzy ogólnej,
 9. posiada biegłą umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym oraz znajomość techniki biurowej.

 

IV. Od kandydatów podczas przebiegu konkursu wymagana będzie:

 

Znajomość przepisów regulujących ustrój i organizację sądownictwa, przepisów prawa karnego materialnego i procesowego, cywilnego materialnego i procesowego, jak również wybranych ustaw szczególnie stosowanych w bieżącej pracy sądów oraz praktycznego posługiwania się komputerem, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych i programów prawniczych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości, a także umiejętność stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi,
z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu
i argumentacji prawniczej.                  

 

V . Wykaz wymaganych dokumentów:

    

1.   Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;

2.   Życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;

3.   Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;

4.   Oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej "ustawą";

5.   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

6.   3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

7.       Dokumenty potwierdzająca dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z kompletem dokumentów wskazanych powyżej należy składać w nieprzekraczalnym terminie do
10 lutego 2010 roku
w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego
w Nysie Plac Kościelny 6, 48 – 300 Nysa, pok. nr 106, I piętro lub przesłać za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Rekrutacja A – 1102 – 36/09” pod adres:

 

Sąd Rejonowy w Nysie

Oddział Administracyjny

Plac Kościelny 6

48 – Nysa

 

Termin konkursu  :

 

5 marzec 2010  roku

godz. 9 00

sala nr 106 , 1 piętro

budynek Sądu Rejonowego w Nysie

Plac Kościelny 6

 

Inne informacje :

 

                   W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

                    Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.

Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzającym do ich uzupełnienia, czy wyjaśnienia.

 

                     Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni    o dopuszczeniu do konkursu nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu  -  poprzez umieszczenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Nysie : www.nysa.sr.gov.pl, BIP-ie Sądu Rejonowego w Nysie oraz na tablicy informacyjnej Sądu.

 

                     Osoby niedopuszczone w I etapie konkursu do dalszych etapów, zobowiązane są do odebrania przedłożonych dokumentów w pokoju nr 106       w budynku Sądu Rejonowego w Nysie przy Placu Kościelnym 6, Sąd nie będzie ich przesyłał.

 

                      Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko    w   tutejszym      Sądzie       można     uzyskać     pod    numerem                                                telefonu (077) 448 – 35 – 16.

 

 

 

Prezes Sądu Rejonowego

w Nysie

 

SSO Wioletta Chorązka 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Nysie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.