Władze Sądu

Dodano: 2011-12-07 08:27:42             Zmodyfikowano: 2018-06-21 14:31:06
Rejestr zmian
 
Prezes Sądu
SSR Dobrawa Michałowska
Prezes Sądu Rejonowego w Nysie kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu Rejonowego w Nysie.
Pełni czynności z zakresu administracji sądowej w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, oraz inne, przewidziane w ustawie o ustroju sadów powszechnych i odrębnych przepisach.
Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy, asystentów danego sądu. Prezes Sądu w zakresie administracji sądowej podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesowi Sądu Okręgowego w Opolu.
Sprawuje bezpośredni nadzór administracyjny w pionie cywilnym, ksiąg wieczystych badając prawidłowość i sprawność czynności w tym zakresie.
Ponadto sprawuje nadzór nad czynnościami egzekucyjnymi komorników w obrębie właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Nysie.
W powyższym zakresie rozpatruje pisemne skargi administracyjne oraz przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 1300-1400.
 
Wiceprezes Sądu
SSR Mariusz Ulman
Wiceprezes Sądu Rejonowego w Nysie sprawuje, z ramienia Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie, bezpośredni nadzór administracyjny w pionie karnym i rodzinnym, badając prawidłowość i sprawność czynności w tym zakresie.  W tym zakresie rozpatruje pisemne skargi administracyjne oraz przyjmuje interesantów  we wtorki w  godz. 1300-1400. Zastępuje Prezesa Sądu, podczas jego nieobecności.
Sekretariat Prezes
Nysa, Plac Kościelny 6
pok. 106, I piętro
tel. 77 44 83 516
 
Godziny przyjęć interesantów:
Prezes Sądu Rejonowego w Nysie
poniedziałek 1300 - 1400
Wiceprezes Sądu Rejonowego w Nysie
wtorek 1300 - 1400
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Nysie rozpatruje Prezes i Wiceprezes Sądu Rejonowego w Nysie.
Skargi i wnioski składać można na piśmie, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.
Skargi i wnioski przyjmują pracownicy Oddziału Administracyjnego w pok. 106 w budynku przy Pl. Kościelnym 6 w Nysie lub pod adresem poczty elektronicznej:

 
Dyrektor
Elżbieta Chrobak
Dyrektor Sądu Rejonowego w Nysie reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu. Kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie w zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań. Wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach. Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów.  Podlega Prezesowi Sądu Rejonowego w Nysie i Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego w Wrocławiu.
Nysa, Plac Kościelny 6
pok. 108, I piętro
tel. 77 44 83 517
adres poczty elektronicznej: sekretariat.dyrektora@nysa.sr.gov.pl