Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dodano: 2011-12-07 07:18:53             Zmodyfikowano: 2014-05-09 14:32:33
Rejestr zmian
 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Uprzejmie informujemy, że w celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stworzył elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP na której są umieszczane Elektroniczne Skrzynki Podawcze instytucji publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U.06.227.1664) możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu  Rejonowego w Nysie za pośrednictwem adresu:
Elektronicznej Skrzynki Podawczej Sądu Rejonowego w Nysie
 
I. Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Nysie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:
1. dotyczy wyłącznie składania petycji, skarg, wniosków i innych pism w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
2. nie dotyczy pism procesowych w postępowaniach sądowych; W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych. 
4. nie dotyczy składania i przesyłania drogą elektroniczną wniosków, załączników i dokumentów do Wydziałów tutejszego Sądu i Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – które nie będą przekazywane
II. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Nysie
Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na portalu ePUAP 
W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Nysie niezbędne jest:
• posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji, których rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji )
• posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),
III. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego w Nysie
1. Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), lub za pośrednictwem podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.